ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Інформація про центр надання адміністративної послуги
 
Найменування центру надання
адміністративної послуги, в
якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення.
Центр надання адміністративних послуг
Кам’янець-Подільської міської ради
1.
 
Місцезнаходження центру
надання адміністративних
послуг
майдан Відродження,1 каб.106
м. Кам’янець-Подільський
Хмельницька область
32300
2.
 
Інформація щодо режиму
роботи центру надання
адміністративної послуги
 
 
понеділок - четвер з 8.00 до 17.15 ;
п’ятниця з 8.00 до 16.00 ;
перерва на обід з 12.00 до 13.00
Представник ДСНС:
 
3.
Телефон/факс  (довідки),
адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги
Адміністративні послуги  -  (03849) 5-17-73
e-mail:
сайт:
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Кодекс цивільного захисту України (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-VII від 14.05.2013, № 353-VII від 20.06.2013) ст.57, Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
5.
Акти Кабінету Міністрів України
 
 
 
постанова КМУ від 05.06.2013 р. N 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 20.05.2015), постанова КМУ від 17.05.2006 року № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»
6.
Акти центральних органів   -виконавчої влади
-
7.
Акти місцевих органів
виконавчої влади/ органів
місцевого самоврядування
-
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
 
 
 
 
Подання  декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) з високим ступенем прийнятного ризику.
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимог до них
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки – 2 примірника.
Примітка: Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.).
10.
Порядок та спосіб подання документів необхідних для отримання
 
Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки - декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.
11.
Платність (безоплатність ) надання  адміністративної послуги
Безоплатно
 
У разі платності:
 
11.1
Нормативно-правові акти,
на підставі яких стягується
плата
-
11.2
Розмір та порядок внесення плати
(адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
-
11.3
Розрахунковий рахунок
для внесення плати
-
12.
Строк надання
адміністративної послуги
 
 
протягом 5 робочих днів з дня її надходження (датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку).
13.
Вичерпний перелік підстав
для відмови у наданні
адміністративної послуги
 
подано чи оформлено з порушенням встановлених до Декларації вимог, а суб’єкту господарювання з високим ступенем ризику у разі надання негативної оцінки (експертиза) протипожежного стану.
14.
Результат надання
адміністративної послуги
Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ГУ ДСНС, форма якого затверджується Мінекономрозвитку, або відмовляється в реєстрації декларації.
15
Способи отримання
відповіді (результату)
Перший примірник декларації зберігається у ГУ ДСНС, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.
16.
Строк дії документа
дозвільного характеру
(необмеженість строку дії)
Необмеженість строку дії
17.
Примітка
Декларація не подається:
- у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
- орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
- у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.